SpäťÚvod / Ponuka / Akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť

Akvizičná, inžinierska a projekčná činnosť

Telco s.r.o. vykonáva akvizičnú činnosť prostredníctvom subdodávateľov, ktorí v predmetnej oblasti majú dlhodobé skúsenosti. V rámci akvizičnej a inžinierskej činnosti subdodávateľ vykonáva pod neustálym dohľadom a kontrolou vykonanej práce kompletný rozsah činností potrebných k vydaniu stavebného povolenia a vydaniu povolenia k užívaniu stavby. Zástupcovia Telco s.r.o. majú priame skúsenosti s akvizičnou a inžinierskou činnosťou o rozsahu minimálne 90 nových stavieb
v období 2003-2010.

 

Telco s.r.o. spolupracuje s projekčnou kanceláriou, ktorá má dlhodobé skúseností s projektovaním telekomunikačných stavieb tohto typu.  Projekčná kancelária disponuje projektantom oceľových konštrukcií, projektantom elektrických a technologických zariadení a statikom. Statik projekčnej kancelárie je uznávaným odborníkom na stožiare a priehradové konštrukcie. Všetci projektanti sú oprávnení pre dané činnosti na základe platných autorizačných osvedčení. Projekčná kancelária má skúsenosti s projektovaním minimálne 200 telekomunikačných stavieb. Telco s.r.o. má s projekčnou kanceláriou zmluvne dohodnuté také termíny, ktoré poskytujú pre samotné odovzdanie projektov investorovi dostatočný čas na pripomienkové konanie.

 

Proces zabezpečenia akvizičnej, inžinierskej a projekčnej činnosti:

  • Technická obhliadka, na ktorej sa zúčastní investor, resp. zástupca objednávateľa
  • Následne subdodávateľ zodpovedný za akvizičnú a inžiniersku činnosť zabezpečuje komplet dokumentáciu potrebnú pre odovzdanie akvizície, tj. získava listy vlastníctva, kópie katastrálnej mapy, mapy v poţadovanej mierke, vyjadrenia energetických závodov, súhlasy majiteľov nehnuteľností...
  • Po odsúhlasení vhodného kandidáta, kompetentný zástupca Telco s.r.o. rokuje s majiteľom nehnuteľností o nájomnej zmluve, priamo zástupca Telco s.r.o. zabezpečuje obojstranný podpis nájomnej zmluvy bez účasti subdodávateľa
  • Po odsúhlasení akvizičnej správy objednávateľom, projekčná kancelária vypracuje projekt pre stavebné povolenie a pracovník Telco s.r.o. vyberie vhodného dodávateľa výkonu inžinierskej činnosti. Výber je smerovaný pre najefektívnejšie a najrýchlejšie zabezpečenie zadania – hlavne podľa regionálnej a odbornej pôsobnosti
  • Následne vybraný subdodávateľ kompletne zabezpečuje inžiniersku činnosť podľa zadania, oslovuje všetky dotknuté správne organy pre získanie záväzných stanovísk k stavbe.

Napíšte nám

Prejednáme s Vami akýkoľvek návrh na spoluprácu, bez obáv nás oslovte pomocou formulára a my sa Vám ozveme hneď ako to bude možné.

* všetky označené polia sú povinné